Podręcznik cyfrowego manometru XP2i - Inżynieria kryształów - Katalogi PDF | Dokumentacja techniczna (2023)

Wyciągi z katalogu

Podręcznik cyfrowego manometru XP2i - Inżynieria kryształów - Katalogi PDF | Dokumentacja techniczna (1)

Instrukcja obsługi cyfrowego miernika testowego XP2i (standardowy i z dwoma wyświetlaczami (DD)) PRZYRZĄDY TESTOWE I KALIBRACYJNE

Otwórz katalog na stronie 1

Podręcznik cyfrowego manometru XP2i - Inżynieria kryształów - Katalogi PDF | Dokumentacja techniczna (2)

Spis treści Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalibracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Otwórz katalog na stronie 2

Podręcznik cyfrowego manometru XP2i - Inżynieria kryształów - Katalogi PDF | Dokumentacja techniczna (3)

Przegląd WPROWADZENIE Dziękujemy za wybranie cyfrowego miernika testowego XP2i firmy Crystal Engineering Corporation. Twój XP2i to połączenie najnowocześniejszej technologii i wytrzymałej konstrukcji przemysłowej. Dokładność wynosi 0,1 procenta odczytu, więc każdy XP2i może zazwyczaj zastąpić kilka mierników, których mogłeś używać. XP2i jest w pełni kompensowany temperaturowo, więc nie ma zmian w dokładności w całym zakresie temperatur roboczych! Obudowa XP2i jest wykonana z wytrzymałego stopu aluminium z uszczelką chroniącą obudowę przed kurzem i wodą. Nawet złącze RS-232 jest w pełni...

Otwórz katalog na stronie 3

(Video) Crystal Engineering XP2i Digital Pressure Gauge

Podręcznik cyfrowego manometru XP2i - Inżynieria kryształów - Katalogi PDF | Dokumentacja techniczna (4)

INSTRUKCJA OBSŁUGI XP2i jest dostarczany z zainstalowanymi bateriami, więc jest gotowy do użycia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (wł./wył.). XP2i najpierw przetestuje wszystkie segmenty LCD. Zwolnij przycisk (wł./wył.), gdy XP2i wskaże ciśnienie. XP2i zawsze wznawia pracę w trybie i jednostkach ostatnio używanego ciśnienia i nie resetuje się automatycznie po włączeniu. Podłącz XP2i do swojego systemu. !!UWAGA: Użyj klucza (¾" lub 19mm) do montażu i demontażu XP2i! Istnieje ograniczenie siły obracania obudowy, więc nie polegaj na obudowie ani jej nie używaj. ..

Otwórz katalog na stronie 4

Podręcznik cyfrowego manometru XP2i - Inżynieria kryształów - Katalogi PDF | Dokumentacja techniczna (5)

(Video) Crystal XP2i Digital Logging Pressure Gauge

Funkcje Jednostki Przycisk Jednostki Naciśnięcie tego przycisku powoduje, że XP2i wybiera następną dostępną jednostkę pomiaru ciśnienia. Zobacz Zakresy ciśnienia, skale i rozdzielczość wyświetlacza na stronie 28 lub listę jednostek ciśnienia dostępnych dla Twojego modelu. Jednostki, których nie potrzebujesz lub nigdy nie używasz, możesz wyłączyć. Możesz także zdefiniować specjalną jednostkę dla swojego XP2i za pomocą ConfigXP. Możesz użyć XP2i do wyświetlania bezpośrednio w jednostkach niedostępnych w inny sposób, takich jak stopy wody morskiej lub stopy-funty momentu obrotowego. Po wybraniu własnej jednostki z klawiatury, na ekranie pojawi się ikona UŻYTKOWNIKA. Przycisk Hi Peak włączony...

Otwórz katalog na stronie 5

Podręcznik cyfrowego manometru XP2i - Inżynieria kryształów - Katalogi PDF | Dokumentacja techniczna (6)

Resetowanie (kasowanie) zarejestrowanych wartości szczytowych Wartości szczytowe można skasować tylko podczas wyświetlania zarejestrowanego ciśnienia szczytowego wysokiego lub niskiego. Naciśnij przycisk (wyczyść) przez co najmniej ½ sekundy. Linie przerywane pojawią się na krótko na wyświetlaczu, wskazując, że obie wartości szczytowe zostały wyczyszczone. Zarówno wartości Peak High, jak i Peak Low będą wtedy wyświetlać aktualnie przyłożone ciśnienie. Naciśnięcie przycisku (wyczyść), gdy wyświetlana jest ikona szczytu (trzeba wyzerować miernik, należy wyłączyć obie ikony szczytu, naciskając przycisk (szczyt). zero) nie wpłynie na wartość zerową. Jeśli ty Jeśli ty...

Otwórz katalog na stronie 6

Podręcznik cyfrowego manometru XP2i - Inżynieria kryształów - Katalogi PDF | Dokumentacja techniczna (7)

Tara (-DD, tylko XP2i z wyświetlaczem dwuwierszowym) Tara to stała wartość odejmowana od rzeczywistego ciśnienia. Na przykład, jeśli mieszasz gazy pod ciśnieniem cząstkowym, możesz napełnić zbiornik powietrzem do 1760 psi, a następnie dodać kolejne 440 psi helu. Aby zmniejszyć ryzyko błędu, możesz wytarować miernik przy 1760 psi. Następnie należy dodawać hel, aż wskazanie osiągnie wartość 440. Nacisnąć przycisk Tara Dolewanie helu W przeciwieństwie do omówionej wcześniej funkcji Zero, Tara nie podlega Limitowi zera ustawionemu w ConfigXP. Tara jest dostępna tylko wtedy, gdy ikona TARE jest włączona. Aby skorzystać z Tary...

Otwórz katalog na stronie 7

(Video) Digital Test Pressure Gauge - Installation and Operating Overview

Podręcznik cyfrowego manometru XP2i - Inżynieria kryształów - Katalogi PDF | Dokumentacja techniczna (8)

Automatyczne wyłączanie XP2i posiada wyłącznik czasowy i wyłącza się automatycznie po 20 minutach bezczynności. Naciśnięcie dowolnego przycisku lub wysłanie dowolnego polecenia przez łącze RS-232 resetuje wyłącznik czasowy na kolejne 20 minut pracy. Po włączeniu XP2i na krótko wyświetli Auto Off 20. Aby wyłączyć funkcję wyłączania, włącz XP2i, naciskając jednocześnie przyciski (wł./wył.) i (zero). XP2i przez chwilę wyświetli słowa No Auto Off, aby wskazać, że nie wyłączy się. Funkcję wyłączania można ponownie włączyć podczas włączania XP2i, naciskając ten sam...

Otwórz katalog na stronie 8

Podręcznik cyfrowego manometru XP2i - Inżynieria kryształów - Katalogi PDF | Dokumentacja techniczna (9)

Gęstość wody (cale słupa wody) Poniższe informacje dotyczą tylko modeli, w których wybieralną jednostką ciśnienia są cale wody. W stanie fabrycznym XP2i jest ustawiony na wyświetlanie cali wody odpowiadających gęstości wody w temperaturze 4° C (39,2° F). Możesz potrzebować innej gęstości wody do swojego zastosowania, więc XP2i można ustawić na używanie gęstości wody o temperaturze 20° C (68° F) lub 15,6° C (60° F). Aby sprawdzić i/lub zmienić ustawienie gęstości wody z klawiatury, włącz XP2i, naciskając jednocześnie przycisk (wł./wył.) i (szczyt). Na wyświetlaczu pojawi się albo...

Otwórz katalog na stronie 9

Podręcznik cyfrowego manometru XP2i - Inżynieria kryształów - Katalogi PDF | Dokumentacja techniczna (10)

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii Ikona baterii ( ) składa się z trzech pasków, aby wyświetlić poziom naładowania baterii. Kiedy ikona wyświetla wszystkie trzy paski, baterie są pełne. XP2i będzie działał dokładnie, dopóki ikona będzie widoczna. Gdy baterie są wyczerpane, na wyświetlaczu pojawią się litery batt. Po pojawieniu się batt pomiary ciśnienia nie będą możliwe do czasu wymiany baterii. Wymiana baterii XP2i wykorzystuje 3 baterie AA. Odkręć cztery śruby panelu tylnego, aby uzyskać dostęp do komory baterii. Te cztery wkręty do panelu są uwięzione wewnątrz panelu i nie są...

Otwórz katalog na stronie 10

Podręcznik cyfrowego manometru XP2i - Inżynieria kryształów - Katalogi PDF | Dokumentacja techniczna (11)

Resetuj Jeśli z jakiegoś powodu XP2i wymaga zresetowania, wyjmij baterię na co najmniej jedną minutę, a następnie zainstaluj ją ponownie. Jeśli reset się powiedzie, XP2i zacznie działać bez naciskania przycisku (wł./wył.). Reset usunie zero, wartości szczytowe zostaną zresetowane do bieżącego odczytu, a XP2i zostanie ustawiony na domyślne jednostki inżynierskie. !!OSTRZEŻENIE: Nie wyjmuj ani nie wymieniaj baterii w miejscach niebezpiecznych. Komunikacja/programowanie XP2i reaguje na język poleceń oparty na zapytaniach, który umożliwia zdalne sterowanie miernikiem. Proszę zapoznać się z dokumentacją Programowanie XP2i...

Otwórz katalog na stronie 11

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 19/11/2023

Views: 5715

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.